Regionalny Związek Pszczelarzy

 

 

STATUT

Regionalnego Związku Pszczelarzy

w Koszalinie

 

 

 

Tekst jednolity

według stanu na 14.04.2010r.

STATUT
Regionalnego Związku Pszczelarzy
w Koszalinie
z dnia
26.02.2000r.

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Regionalny Związek Pszczelarzy w Koszalinie, zwany dalej „Związkiem”, jest dobrowolną, niezależną i samorządną, społeczno-zawodową organizacją pszczelarzy, zrzeszonych w Kołach Pszczelarzy, działającą na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982r. O społeczno- zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 32 poz. 217)

 2. Związek używa skrótu nazwy „ R.Z.P „

 

§ 2

Terenem działania Związku jest obszar Pomorza Środkowego.

 

§ 3

Siedzibą władz Związku jest miasto Koszalin.

 

§ 4

Związek posiada osobowość prawną.

 

§ 5

 1. Związek jest członkiem Polskiego Związku Pszczelarskiego w Warszawie.

 2. Związek może być członkiem krajowych i zagranicznych związków i organizacji, korzystać z ich pomocy i urządzeń, zgodnie ze statutem tych związków i organizacji.

§ 6

 1. Związek używa pieczątek:

  • okrągłej z symbolem matki pszczelej w środku i napisem w otoku „ Regionalny Związek Pszczelarzy w Koszalinie"

  • podłużnej z napisem „Regionalny Związek Pszczelarzy w Koszalinie".

 2. Związek używa odznaki organizacyjnej Polskiego Związku Pszczela­rskiego, która przedstawia trzy komórki pszczele w kolorach: biała, złota, czerwona z wpisanymi w poszczególne komórki literami PZP w kolorze złotym, połączone otokiem w kolorze czarnym, ze złotą wąską obwódką.

 3. Związek nadaje następujące odznaczenia związkowe: złotą, srebrną i brązową Odznakę PZP w kolorze złotym, srebrnym i brązowym, zawierające trzy połączone komórki pszczele: biały, żółty i czerwony z wpisanymi w poszczególne komórki literami PZP w kolorze złotym, połączone otokiem w kolorze czarnym z obwódką zawierającą wie­niec laurowy w kolorach jak poszczególne odznaki.

 4. Zasady i tryb przyznawania odznaczeń związkowych, o których mowa w ust. 3 określa regulamin uchwalony przez Zarząd Związku.

 5. Złotą odznakę PZP, o której mowa w ust. 3, przyznaje Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego na wniosek Zarządu RZP.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Związku

 

§ 7

 1. Celem Związku jest rozwój hodowli pszczoły miodnej i jej ochrona jako integralnego składnika środowiska naturalnego.

 2. Stałe rozwijanie pszczelarstwa reprezentowanie i ochrona interesów oraz ochrona godności i dobrego imienia pszczelarzy.

 

§ 8

 1. Cele te Związek realizuje poprzez:

  1. Udzielanie wszechstronnej pomocy pszczelarzom w pracach
   organizacyjnych i fachowych z dziedziny pszczelarstwa.

  2. Koordynowanie pracy Kół Pszczelarzy, nadzorowanie i kontrola
   ich działalności.

  3. Udzielanie pomocy Kołom Pszczelarzy, w organizowaniu kursów, szkoleń, odczytów i pokazów z dziedziny pszczelarskiej.

  4. Propagowanie nowoczesnych metod gospodarki pasiecznej, wprowadzanie i upowszechnianie nowych ras pszczół, nowoczesnego sprzętu, zapobieganie chorobom pszczół i ich zwalczanie.

  5. Współpraca z organami administracji państwowej i samorządów terenowych oraz różnymi instytucjami w rozwoju pszczelarstwa i ochrony naturalnego środowiska przyrodniczego, a szczególnie w zakresie ochrony pszczół przed chorobami i zatruciami.

  6. Inspirowanie wszelkich form współdziałania pszczelarstwa z je­dnostkami gospodarki rolnej i leśnej w zakresie bazy pożytkowej dla pszczół jako czynnika plonotwórczego roślin owadopylnych i jej racjonalnego wykorzystania.

  7. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze produkcyjnym, handlowym lub usługowym w zakresie zago­spodarowania produktów pasiecznych i zaopatrywania w środki produkcji. Przedmiot, zakres i sposób prowadzenia działalności gospodarczej określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd Zwią­zku.

  8. określanie kierunków prowadzenia działalności handlowej, opinio­wanie wartości użytkowej pszczół i oddziaływanie na poprawę biologiczną materiału zarodowego.

  9. Przygotowywanie dla władz administracji terenowej propozycji rozwiązań prawnych, regulujących sprawy dotyczące pszczelarstwa.

 2. Oprócz zadań statutowych Związek może wykonywać przekazane ustawami lub na podstawie porozumień z właściwymi organami administracji zadania zlecone, po zapewnieniu przez administrację na ich realizację środków finansowych.

 

§ 9

 1. Związek opiera swoją działalność na społecznej pracy ogółu czło­nków zrzeszonych w Kołach Pszczelarzy.

 2. Związek może zatrudniać pracowników do wykonywania zadań statutowych.

ROZDZIAŁ III

Struktura organizacyjna Związku

 

§ 10

 1. Podstawowym ogniwem Związku jest Koło Pszczelarzy, zwane dalej „Kołem”, które zrzesza pszczelarzy.

 2. Koło Pszczelarzy może być zorganizowane przy początkowej liczbie co najmniej 10 członków. Organizacja i działalność nowego koła na­stępuje na podstawie pisemnej zgody Zarządu Związku, na wniosek powstającego Koła.

 3. Terenem działania Koła może być miasto, gmina lub kilka gmin, albo miasto i gmina.

 4. Siedzibę Koła ustala ogół członków tej organizacji.

 5. Koła Pszczelarzy realizują zadania w oparciu o Statut RZP i Regula­min Koła uchwalony przez Walny Zjazd Delegatów Związku.

 6. Koła Pszczelarzy używają pieczęci podłużnej z napisem „Regionalny Związek Pszczelarz w Koszalinie, Koło Pszczelarzy w...”

 

§ 11

 1. Władzami Koła Pszczelarzy są:

  1. Walne Zebranie Członków Koła

  2. Zarząd Koła Pszczelarzy składający się od 3-5 członków i l zastępcy członka, w tym: prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika lub prezesa, sekretarza i skarbnika.

  3. Komisja Rewizyjna, składająca się z 3 członków i 1 zastępcy członka, w tym przewodniczącego i sekretarza.

  4. Sąd Koleżeński, w skład, którego wchodzi 3 członków i 1 zastępca członka, w tym przewodniczący

 2. Szczegółowe zasady wyboru członków władz Koła Pszczelarzy i podział funkcji określa regulamin Koła Pszczelarzy.

 

ROZDZIAŁ IV

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 12

Członkowie Związku mogą być zwyczajni, honorowi i wspierający.

 

§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym Związku może być:

  1. Osoba prowadząca indywidualne gospodarstwo pszczelarskie, jako jego właściciel, posiadacz lub użytkownik.

  2. Pełnoletni członek rodziny osoby wymienionej w pkt. 1, pracujący w prowadzonym przez tę osobę gospodarstwie pszczelarskim.

  3. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w gospodarstwie pszczelarskim.

  4. Emeryt, rencista, który pracował w zawodzie branży pszczelarskiej.

  5. Osoba pracująca naukowo w dziedzinie i na rzecz pszczelarstwa.

 2. Członkowie zwyczajni Związku winni być zrzeszeni w Kołach Pszczelarzy.

 3. O przyjęciu na członka lub pozbawieniu członkostwa osób wymienio­nych w ust. 1, pkt.1-5, decyduje Zarząd Koła Pszczelarzy.

 

§ 14

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Brać bezpośredni udział z głosem decydującym we wszystkich
  zebraniach członków Koła Pszczelarzy.

 2. Wnioskować o kierunkach działania Koła Pszczelarzy i Związku.

 3. Wybierać i być wybranym do władz Koła Pszczelarzy.

 4. Wybierać i być wybranym na delegata na Walny Zjazd Delegatów Związku i władz Związku.

 5. Poprzez swoich delegatów oceniać działalność władz Związku w trakcie Walnego Zjazdu Delegatów Związku.

 6. Korzystać ze świadczeń związanych z hodowlą i ochroną prawną w zakresie hodowli pszczół.

 7. Korzystać z majątku Koła Pszczelarzy i Związku w zakresie ustalo­nym przez Zarząd Koła Pszczelarzy lub Związku.

 

§ 15

Członek zwyczajny Związku jest zobowiązany:

 1. Stosować się do postanowień Statutu Związku, Regulaminu Koła Pszczelarzy i uchwał podejmowanych przez władze Związkowe.

 2. Brać czynny udział w pracach Koła, systematycznie pogłębiać swoją wiedzę, uczestniczyć w szkoleniach i kursach organizowa­nych przez władze Koła i Związku.

 3. Opłacać na bieżąco składkę członkowską i ulową.

 4. Przestrzegać zasad etyki pszczelarza.

 5. Czynnie zwalczać choroby pszczół stosując dostępne środki le­cznicze, przestrzegać higienę w pracy pasiecznej.

 

§ 16

 1. Członkostwo Związku ustaje wskutek:

  1. dobrowolnego wystąpienia członka, złożonego na piśmie Zarządo­wi Koła.

  2. skreślenia z ewidencji członków, w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków statutowych, w tym nie opłacania składki członkowskiej.

  3. wykluczenia w przypadku łamania postanowień statutu, lub działania na szkodę Związku.

 2. Skreślenia i wykluczenia dokonuje Zarząd Koła lub Związku w dro­dze uchwały. Decyzja ta powinna być dostarczona na piśmie, w którym należy podać powód skreślenia lub wykluczenia, w termi­nie jednego miesiąca od podjęcia uchwały.

 3. Od uchwały Zarządu Koła o skreśleniu z ewidencji lub wykluczeniu, członek może odwołać się w terminie jednego miesiąca do Zarządu Związku. Od decyzji Zarządu Związku członek może odwołać się za pośrednictwem tegoż Zarządu do Walnego Zjazdu Delegatów Związku. Odwołanie rozpatruje najbliższy Walny Zjazd Delegatów Związku.

 4. Członek, którego członkostwo ustało na skutek nieopłacenia składek,
  może być ponownie przyjęty po wpłaceniu zaległych wobec Związku
  składek a przynajmniej za jeden rok wstecz.

 

§ 17

 1. Zawieszenie w prawach członka Związku następuje w przypadku:

 1. postanowienia Sądu Koleżeńskiego;

 2. uchwały Zarządu Koła lub Związku o zawieszeniu za działalność niezgodną ze Statutem Związku.

 1. Termin odwołania się od decyzji wymienionej w ust. l. pkt. l i 2 wynosi 30 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się do Sądu Koleżeńskiego.

 2. Zawieszony w prawach członkowskich nie może pełnić żadnej funkcji

 3. we władzach związkowych; ma natomiast obowiązek wywiązywania się z zadań statutowych określonych par. 15 pkt. 1-5 Statutu.

 4. Przywrócenie praw członkowskich następuje po ustaniu przyczyn
  powodujących zawieszenie. Decyzję podejmuje Zarząd Związku
  uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

 

§ 18

 1. Członkiem honorowym Związku może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła szczególne zasługi w rozwój pszczelarstwa.

 2. Tytuł „ Honorowego Członka Związku" nadaje Walny Zjazd Dele­gatów Związku, na wniosek Zarządu RZP.

 3. Honorowy Członek Związku ma prawo korzystać ze świadczeń i po­mocy Związku oraz jest zwolniony z opłacania składek członko­wskich i wszelkich należności na rzecz Związku.

 4. Honorowy Członek ma prawo uczestniczyć w zebraniach członków Koła Pszczelarzy i Walnym Zjeździe Delegatów Związku z głosem doradczym.

 

§ 19

 1. Członkami wspierającymi są osoby fizyczne lub prawne, prowadzące działalność produkcyjną, handlową lub usługową, na rzecz Związku.

 2. Zasady współpracy z członkami wspierającymi określa każdorazowo Zarząd Związku w formie umowy lub porozumienia.

 

ROZDZIAŁ V

Władze Związku

 

§ 20

 1. Władzami Związku są:

  1. Walny Zjazd Delegatów Związku

  2. Zarząd Związku

  3. Komisja Rewizyjna

  4. Sąd Koleżeński

 2. Kadencja władz Związku trwa 4 lata, licząc od daty Zwyczajnego Zjazdu Delegatów Związku.

 3. Osoby powołane do władz, o których mowa w ust. 1-4 wykonują swoje funkcje społecznie.

 

§ 21

 1. Mandat członka władz Związku ustaje przed upływem kadencji w przypadku:

  1. rezygnacji pisemnej z mandatu;

  2. ustania członkostwa przez wykluczenie macierzystej organizacji związkowej lub zawieszenie w prawach członka;

  3. orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o pozbawieniu mandatu;

  4. prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego o pozbawieniu praw publicznych lub zakazu zajmowania określonych stanowisk;

  5. działania na szkodę Związku lub zawinione nie uczestniczenie w posiedzeniach.

 2. Decyzję o ustaniu mandatu członka władz Związku podejmuje Zarząd Związku z udziałem Komisji Rewizyjnej, uchwałą w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Głosują tylko członkowie Zarządu.

 3. Postanowienia par. 21, ust. li 2 mają zastosowanie odpowiednio w Kołach Pszczelarzy.

 4. Zarząd Związku może zawiesić w czynnościach Zarząd Koła Pszcze­larzy w przypadku:

  1. nieprzestrzegania zasad niniejszego Statutu;

  2. niewykonywania uchwał Zarządu Związku i PZP;

  3. działania na szkodę Koła lub Związku.

 5. W miejsce zawieszonego Zarządu Koła, Zarząd RZP powołuje tymczasowy Zarząd Koła w składzie 3 osób, który w ciągu trzech mie­sięcy od daty powołania winien zwołać Walne Zebranie Członków Koła, celem dokonania wyboru Zarządu Koła.

 6. Na decyzję Zarządu Związku, o której mowa w ust. 4-5, przysługuje prawo złożenia zażalenia do Sądu Koleżeńskiego Związku w ciągu 30 dni od dnia zawieszenia zgodnie z par. 36Statutu. Decyzja Sądu Koleżeńskiego jest ostateczna.

 

§ 22

 1. Walny Zjazd Delegatów Związku stanowi najwyższą władzę Związku może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

 2. Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Związku co 4 lata jako zjazd sprawozdawczo- wyborczy.

 3. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Związku w każdym terminie na podstawie:

  1. uchwały Zarządu Związku.

  2. pisemnego wniosku Komisji Rewizyjnej Związku.

  3. wniosku złożonego na piśmie przez co najmniej 1/3 delegatów, uczestników poprzedniego Zjazdu.

  4. wniosku Polskiego Związku Pszczelarskiego.

 4. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów powinien być zwołany w terminie 30 dni od dnia pisemnego zgłoszenia wniosku.

 5. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu, Zarząd Związku zawiadamia listem poleconym Koła i ich delegatów - co najmniej na 14 dni przed terminem zwołania, informując jednocześnie o proponowanym porządku obrad Zjazdu.

 

§ 23

 1. W obradach Walnego Zjazdu Delegatów biorą udział delegaci oraz zaproszeni przez Zarząd goście niebędący delegatami:

 1. Z głosem decydującym – delegaci wybrani na Walnych Zebraniach Kół Pszczelarzy w proporcji: do 10 członków – 1 delegat i na każde następne pełne 10 członków – 1 delegat. Na niepełną dziesiątkę członków 1 delegat przysługuje powyżej 5 członków.

 2. Z głosem doradczym - pozostali uczestnicy Zjazdu.

  1. W Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów Związku uczestni­czą delegaci wybrani na poprzedni Zjazd.

  2. Obrady Walnego Zjazdu Delegatów odbywają się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, oraz z regulaminem obrad zatwierdzonym każdo­razowo przez Walny Zjazd.

 

§ 24

 1. Walny Zjazd Delegatów Związku jest władny do podejmowania uchwał, bez względu na ilość obecnych delegatów.

 2. Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów podejmowane są w głosowaniu jawnym lub tajnym zgodnie z decyzją Zjazdu.

 3. Wybory władz Związku oraz delegatów na Krajowy Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Pszczelarskiego odbywają się w gło­sowaniu tajnym. Na żądanie 1/4 obecnych na Zjeździe delegatów może odbyć się głosowanie tajne także w innych sprawach.

 4. Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów obecnych delegatów.

 

§ 25

 1. Walny Zjazd Delegatów Związku otwiera prezes lub wiceprezes Zarządu Związku.

 2. Obradami Walnego Zjazdu Delegatów Związku kieruje przewodniczący lub sekretarz, którzy zostają wybrani spośród delegatów Zjazdu, zgodnie z przyjętym regulaminem obrad.

 3. Obrady Walnego Zjazdu Delegatów są protokołowane, a podjęte uchwały podpisane przez przewodniczącego i sekretarza Walnego
  Zjazdu Delegatów i stanowią załącznik do protokółu.

 

§ 26

Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów Związku należy:

 1. Uchwalanie Statutu Związku i jego zmian, oraz regulaminów:

  1. Zarządu Związku

  2. Komisji Rewizyjnej

  3. Sądu Koleżeńskiego

  4. Koła Pszczelarzy

  5. Obrad Walnego Zjazdu Delegatów Związku.

 2. Wybór spośród delegatów:

  1. członków Zarządu Związku i ich zastępców,

  2. członków Komisji Rewizyjnej i ich zastępców,

  3. członków Sądu Koleżeńskiego i ich zastępców,

  4. delegatów na Krajowy Walny Zjazd PZP w ilości określonej Statutem PZP.

 3. Uchwalanie programu działania Związku.

 4. Przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności:

  1. Zarządu Związku,

  2. Komisji Rewizyjnej,

  3. Sądu Koleżeńskiego.

 5. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku.

 6. Uchwalenie składki członkowskiej i ulowej. Maksymalną składkę członkowską stanowi równowartość 4 kg miodu wielokwiatowego, a składkę ulową 0,2 kg miodu wielokwiatowego. Zjazd może upo­ważnić Zarząd Związku do zmiany wysokości w/w składki. Składka członkowska i ulowa uchwalona przez Zarząd nie może być jednak wyższa niż określona w ust. 6. Zjazd Delegatów upoważnia Zarząd Związku do określania na każdy rok wysokości kwotowej składki członkowskiej i ulowej, wg średnich cen skupu miodu ustalonych przez Polski Związek Pszczelarzy w Warszawie

 7. Podejmowanie uchwał o nabywaniu i zbywaniu mienia Związku.

 8. Nadawanie godności honorowego członka Związku.

 9. Decydowanie o wszystkich sprawach należących do zakresu działania Związku a nieprzekazanych postanowieniem niniejszego Statutu innym organom Związku.

 10. Przyjmowanie członkostwa w innych organizacjach i związkach.

 11. Rozpatrywanie odwołań członków od uchwał Zarządu Związku.

 12. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Związku.

 13. Rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd Związku lub delegatów.

 

§ 27

 1. Zarząd RZP składa się z 5 - 7 członków i 2 zastępców członków.

 2. Zarząd Związku konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wybo­rach, najpóźniej w terminie 14 dni od daty wyborów, wybierając spośród siebie: prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika lub prezesa, sekretarza i skarbnika.

 3. W razie ustąpienia, pozbawienia mandatu lub ustania członkostwa Związku w czasie trwania kadencji, na jego miejsce wchodzi zastępca członka, który w kolejności na zjeździe otrzymał największą ilość głosów.

 4. W przypadku ustąpienia prezesa zarządu, jego następcę wybiera Zarząd spośród swoich członków po uprzednim uzupełnieniu składu zgodnie z ust 3.

 

§ 28

 1. Posiedzenia Zarządu Związku zwołuje prezes lub wiceprezes w zależności od potrzeb, nie mniej niż raz w kwartale.

 2. Prezes zobowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu na uzasadnione żądanie co najmniej 1/3 członków Zarządu.

 3. Uchwały Zarządu Związku zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Zarządu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia. Do podejmo­wania uchwał potrzebnych jest obecnych 50% plus jeden członek Zarządu.

 4. Posiedzenia Zarządu Związku oraz podejmowane uchwały są protokołowane.

 5. W sprawach nagłych i pilnych, gdy nie można zwołać Zarządu Związku, prezes może podejmować decyzje bez uchwały, za wyjątkiem spraw personalnych i majątkowych Związku. W tym przypadku powinien jednak na najbliższym posiedzeniu Zarządu złożyć sprawozdanie.

 6. Zarząd Związku w swej pracy działa kolegialnie w oparciu o Statut.

§ 29

 

Do kompetencji Zarządu Związku należy:

 1. Realizowanie uchwał Walnego Zjazdu Delegatów Związku.

 2. Zarządzanie majątkiem Związku i zawieranie umów w jego imieniu

 3. Uchwalenie planów działalności organizacyjnej i gospodarczej, i pla­nów rzeczowo - finansowych oraz bilansów zamknięcia.

 4. Zatwierdzenie projektów rocznych planów pracy i budżetów oraz sprawozdań z ich wykonania.

 5. Zaciąganie innych zobowiązań rzeczowo - finansowych.

 6. Uzupełnianie składu Zarządu zgodnie z par. 27 ust. 3 i 4.

 7. Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających.

 8. Zawieszanie w prawach członka zwyczajnego, skreślenie z ewidencji lub jego wykluczenie, jeżeli działa niezgodnie ze Statutem lub prze­pisami prawa.

 9. Organizowanie biura Związku, zatrudnianie i zwalnianie praco­wników.

 10. Uchwalanie regulaminu pracy, zakresu czynności i zasad wynagradzania pracowników biura Związku.

 11. Powoływanie komisji i sekcji problemowych i uchwalanie dla nich regulaminów.

 12. Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem uchwał i przestrzega­niem Statutu przez Koła Pszczelarzy oraz kontrolowanie ich dzia­łalności finansowej.

 13. Przyznawanie odznaczeń związkowych zgodnie z par. 6 ust. 3 - 5 Statutu Związku, wyróżnień organizacyjnych i nagród aktywowi społecznemu i osobom zasłużonym w pracy pszczelarskiej.

 14. Wnioskowanie do Zarządu PZP o nadaniu odznaczeń związkowych, które przyznaje PZP.

 15. Wnioskowanie o nadanie zasłużonym członkom Związku odznaczeń państwowych.

 16. Reprezentowanie interesów Związku wobec władz administracyjnych, gospodarczych, różnych instytucji i sądów powszechnych

 17. Rozpatrywanie odwołań członków Związku, uchylanie uchwał
  Zarządu Koła Pszczelarzy lub Walnego Zebrania Członków Koła, które są niezgodne z postanowieniami Statutu Związku lub uchwa­łami Zarządu Związku.

 18. Wykonywanie zaleceń Komisji Rewizyjnej i Zarządu PZP.

 19. Wnioskowanie do PZP o nadanie tytułu Honorowego Członka PZP szczególnie zasłużonym pszczelarzom.

 20. Zwoływanie Walnego Zjazdu Delegatów Związku.

 21. Przedkładanie Walnemu Zjazdowi Delegatów Związku sprawozdań z działalności Związku.

 22. Wnioskowanie do Walnego Zjazdu Delegatów Związku o nadanie tytułu Honorowego Członka RZP zasłużonym pszczelarzom.

 23. Organizowanie działalności gospodarczej, handlowej i usługowej na rzecz swoich członków.

 24. Ustalanie na każdy rok wysokości kwotowej składki członkowskiej
  i ulowej zgodnie z upoważnieniem Zjazdu i wg zasad przewidzianych w par.26 ust. 6.

 25. Inne zadania nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zjazdu De­legatów Związku lub innych władz Związku.

 

§ 30

 1. Umowy, zobowiązania i inne dokumenty finansowe w imieniu Związku podpisuje pod pieczęcią Związku 2 członków Zarządu, tj. prezes lub wiceprezes i skarbnik.

 2. Inne dokumenty z wyłączeniem tych, o których mowa w ust. 1 oraz uchwały Zarządu Związku podpisuje prezes lub wiceprezes oraz
  sekretarz.

 

§ 31

 1. Prezes, wiceprezes i sekretarz reprezentują Związek na zewnątrz.

 2. Prezes Zarządu zobowiązany jest zwołać dodatkowe posiedzenie Zarządu na umotywowany pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej w ciągu 14 dni licząc od dnia wpłynięcia wniosku.

 

§ 32

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków i 1 zastępcy członka.

 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza lub przewodniczącego i sekretarza

 3. Postanowienia par.27 ust.3 stosuje się odpowiednio.

 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący lub jego zastępca co najmniej raz na pół roku.

 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków.

 6. Tryb postępowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walny Zjazd Delegatów Związku.

 7. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Zarządu lub innych władz Związku.

 8. W wykonywaniu swoich czynności Komisja Rewizyjna może korzystać z pomocy fachowej rzeczoznawców.

 9. Komisja Rewizyjna działa kolegialnie, a jej posiedzenia są protokołowane.

 

§ 33

Do kompetencji i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola całokształtu działalności Związku.

 2. Przedstawianie na Walnym Zjeździe Delegatów Związku wniosków w sprawie:

  1. przyjęcia sprawozdań finansowych Związku;

  2. udzielenia absolutorium Zarządowi Związku;

  3. wniosków usprawniających działalność Związku.

 3. Zgłaszanie na piśmie uzasadnionych wniosków w sprawie zwołania posiedzenia Zarządu Związku, a w nadzwyczajnych i wyjątkowych przypadkach nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Związku.

 4. Branie udziału poprzez przewodniczącego lub jego zastępcę z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Związku.

 5. Kierowanie do Zarządu Związku wniosków odnośnie usprawnienia bieżącej jego działalności.

 

§ 34

 1. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Zarządu Związku oraz od jego poszczególnych członków i pracowników biura Związku, wyja­śnień dotyczących rzeczowej i finansowej działalności Związku.

 2. W sprawach wyjątkowych, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,

 3. Zarząd Związku może zlecić wykonanie określonych czynności biegłemu.

 

§ 35

 1. Sąd Koleżeński składa się z 5 członków i 1 zastępcy członka.

 2. Sąd Koleżeński ze swego składu wybiera przewodniczącego i jego zastępcę.

 3. Postanowienia par. 27 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

 

§ 36

 1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie:

  1. Jako I instancja: spraw spornych wynikłych na tle działalności związkowej i pszczelarskiej pomiędzy członkami Związku oraz spraw, w których jedna ze stron jest członkiem władz Związku;

  2. jako II instancja: odwołań od orzeczeń Sądów Koleżeńskich Kół Pszczelarzy i Sądu Koleżeńskiego I instancji.

 2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego II instancji przysługuje prawo odwołania się do Sądu Koleżeńskiego PZP. 3. Sąd Koleżeński rozpatrując sprawy orzeka w składzie 3 osobowym.

 3. Sąd Koleżeński może orzec kary:

  1. upomnienia

  2. nagany

  3. zawieszenia w prawach członka na okres od 1 - 2 lat

  4. pozbawienie mandatu

  5. wykluczenia z członka Związku

 4. Tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walny Zjazd Delegatów Związku.

 5. Przed rozpoczęciem rozprawy przed Sądem Koleżeńskim, skład tego Sądu jest zobowiązany w pierwszej kolejności doprowadzić do ugody między stronami.

 

ROZDZIAŁ VI

Fundusze i majątek Związku

 

§ 37

 1. Fundusze Związku powstają;

  1. ze składek członkowskich;

  2. z działalności gospodarczej;

  3. z dotacji, zapisów, darowizn i subwencji;

  4. z innych wpływów.

 2. Majątek Związku stanowią także wszelkie zasoby materialne wcho­dzące w skład działalności gospodarczej oraz przedmioty nietrwałe i urządzenia stanowiące wyposażenie biura Związku.

 3. Wszystkie składniki majątkowe są ewidencjonowane na ogólnie przyjętych zasadach.

 

§ 38

 1. Całość zysków z działalności gospodarczej określonej w par. 8 ust. 1 pkt. 7 winna być przeznaczona na działalność Statutową Związku.

 2. Związek realizuje wpływy i wydatki na podstawie planu rzeczowo -finansowego, sporządzanego na każdy rok i zatwierdzanego przez Zarząd Związku.

 3. Operacje finansowe oraz majątek Związku ewidencjonowane swą księgowości według ogólnie obowiązujących przepisów.

 4. Związek lokuje środki pieniężne na koncie bankowym.

 5. Rodzaj i zakres działalności gospodarczej określa Zarząd Związku.

 6. Księgowość Związku jest prowadzona przez główną księgową w ramach zatrudnienia lub pracy zleconej, albo przez inną osobę lub instytucję.

 

ROZDZIAŁ VII

Biuro Związku

 

§ 39

 1. Biuro Związku jest organizowane i powoływane przez Zarząd Związku w celu realizacji zadań statutowych Związku.

 2. Biuro może składać się z pracowników etatowych. Ilość pracowników i zakres ich obowiązków ustala Zarząd Związku,

 3. Pracami biura kieruj e Kierownik biura lub pracownik ustalony przez Zarząd Związku.

 4. Pracę biura nadzoruje prezes lub inny członek Zarządu ustalony przez Zarząd Związku.

 5. Kierujący pracą biura bierze udział we wszystkich posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 6. Biuro działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Związku oraz na podstawie uchwał władz Związku i niniejszego Statutu.

 

ROZDZIAŁ VIII

Zmiana Statutu

 

§ 40

 1. Statut Związku może być zmieniony uchwałą Walnego Zjazdu De­legatów Związku, powziętą większością 2/3 głosów obecnych na Zjeździe delegatów w głosowaniu jawnym.

 2. Uchwalone zmiany Statutu podlegają zgłoszeniu do sądu rejestrują­cego Statut.

 

§ 41

 1. Rozwiązanie Związku może nastąpić na podstawie uchwały Nadzwyczajnego walnego Zjazdu Delegatów Związku - w tym celu zwołanym - podjętej większością 3/4 głosów obecnych na Zjeździe delegatów w głosowaniu jawnym.

 2. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów podejmując uchwałę o ro­związaniu Związku, określa o przeznaczeniu jego majątku.

ROZDZIAŁ X

Postanowienia końcowe

 

§ 42

 1. Do spraw nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 8.10.1982r. o społe­czno- zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr.32 poz.217).

 2. Statut niniejszy został uchwalony na Zwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów Związku w dniu 27.02.2010r.

 3. Z mocy ustawy Statut podlega zarejestrowaniu w Sądzie Rejestro­wym w Koszalinie.

 

§ 43

Traci moc Statut Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Koszalinie uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Sprawozdawczo-Statutowym Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Koszalinie w dniu 29.05.1983r.

 

 

 

Koszalin, dnia 27.02.2010r.

Regionalny Związek Pszczelarzy w Koszalinie