Regionalny Związek Pszczelarzy w Koszalinie jest dobrowolną, niezależną i samorządną, społeczno-zawodową organizacją pszczelarzy zrzeszonych w Kołach Pszczelarzy, działającą na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982r. O społeczno – zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 32 poz. 217). Terenem działania Związku jest obszar Pomorza Środkowego.

Celem Związku jest rozwój hodowli pszczoły miodnej i jej ochrona jako integralnego składnika środowiska naturalnego. Rozwijanie pszczelarstwa, reprezentowanie i ochrona interesów oraz godności i dobrego imienia pszczelarza, kontynuowanie tradycji organizacji pszczelarskich .

Podstawową jednostką organizacyjną Związku jest Koło Pszczelarzy. Na terenie działalności naszego Związku istnieje 15 Kół, w których zrzeszonych jest 605 pszczelarzy posiadających około 20215 rodzin pszczelich.

Regionalny Związek Pszczelarzy w Koszalinie