REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW

XXXV OGÓLNOPOLSKIE DNI PSZCZELARZA

KOSZALIN, 15-17 WRZESIEŃ 2017

 

                  I.            ORGANIZATOR

1.       Organizatorami XXXV Ogólnopolskich Dni Pszczelarza w Koszalinie są: Polski Związek Pszczelarski, Regionalny Związek Pszczelarzy w Koszalinie.

2.       Siedziba organizatorów mieści się w Regionalnym Związku Pszczelarzy w Koszalinie,
ul. Piłsudskiego 11-15, 75-501 Koszalin.

                   II.            WYSTAWCY

Wystawcami mogą być osoby prawne, fizyczne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które oferują asortyment związany tematycznie z wydarzeniem i które, pisemnie zgłoszą swoje uczestnictwo na zasadach określonych w pkt III.

                  III.            ZASADY UDZIAŁU

Wszyscy zainteresowani organizacją stoiska wystawienniczego podczas XXXV Ogólnopolskich Dni

Pszczelarza zobowiązani są do:

1.       Złożenia formularza zgłoszeniowego do Regionalnego Związku Pszczelarzy w Koszalinie. Formularz można złożyć osobiście, drogą pocztową, faxem lub e-mailem (w przypadku
e-maila, formularz powinien zostać podpisany własnoręcznie i zeskanowany). Formularz dostępny jest na stronie internetowej RZP w Koszalinie: rzpkoszalin.pl.

2.       Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa.

             IV.            MIEJSCE I TERMINY

1.      XXXV Ogólnopolskie Dni Pszczelarza odbędą się na Stadionie im. Stanisława Figasa przy ul. Juliana Fałata 34 w Koszalinie w dniach 15-17 września 2017r. Rozstawianie stoisk wystawienniczych w piątek od godz. 15.00. Rozpoczęcie funkcjonowania stoisk w sobotę
i niedzielę od godz. 09.00 Zakończenie funkcjonowania stoisk wystawienniczych: w sobotę
o godz. 21.00, w niedzielę o godz. 15.00.

2.      Od dnia opublikowania niniejszego regulaminu do 10 lipca 2017 roku przyjmowane będą formularze zgłoszeniowe w RZP w Koszalinie, ul. Piłsudskiego 11-15, 75-501 Koszalin, tel. 94 342 67 70 (w godz. 9.00-14.00). O udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 V.            ODPŁATNOŚĆ

1.      Po przyjęciu zgłoszenia przez Organizatora, za udostępnienie powierzchni wystawienniczej podczas XXXV Ogólnopolskich Dni Pszczelarza Wystawcy zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 30,00 zł brutto (słownie: trzydzieści złotych brutto) w tym 23% VAT za 1 m² stoiska (opłata obejmuje 3 dni, bez możliwości obniżenia stawki w przypadku krótszego czasu zajmowanej powierzchni wystawienniczej) w formie przelewu bankowego do dnia 10 lipca 2017 roku na rachunek RZP w Koszalinie:

Nr Konta Bankowego: 91 2030 0045 1110 0000 0048 3370

z dopiskiem: " za stoisko wystawiennicze na Dni Pszczelarza"

 

2.      W przypadku Wystawców zagranicznych (spoza terenu Polski), Wystawcy uiszczają wszelkie prowizje bankowe, a kwota 30,00 zł brutto (słownie: trzydzieści złotych brutto) w tym 23% VAT za 1 m2 stoiska jest kwotą, która ma wpłynąć na rachunek wskazany w ust. 1.

3.      W terminie 7 dni od dokonania wpłaty, o której mowa w ust. 1 Regionalny Związek Pszczelarzy w Koszalinie wystawi fakturę VAT za udostępnienie powierzchni wystawienniczej na podstawie informacji zawartych w złożonym przez Wystawcę formularzu.

4.      Brak wpływu opłaty za udostępnienie powierzchni wystawienniczej na rachunek wskazany
w ust. 1 w wyznaczonym terminie uprawnia Organizatora do usunięcia Wystawcy z listy wystawców, a tym samym nieudostępnienia mu powierzchni wystawienniczej na terenie,
o którym mowa w pkt. IV ust. 1 niniejszego regulaminu.

 VI.            ZASADY KORZYSTANIA Z MIEJSC WYSTAWIENNICZYCH

1.      W czasie trwania wydarzenia stoiska wystawiennicze mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby wyznaczone przez Wystawcę w liczbie nie większej niż zgłoszona przez Wystawcę
w formularzu zgłoszeniowym.

2.      Stoiska wystawiennicze będą rozmieszczone wyłącznie w wyznaczonym przez RZP
w Koszalinie miejscu, zgodnie z lokalizacją stoisk opracowaną przez RZP w Koszalin, po zebraniu formularzy zgłoszeniowych.

3.      Organizator zapewnia teren pod usytuowanie stoiska a organizacja stoiska wystawienniczego i jego wyposażenia (namiotu, stołów, krzeseł i in.) należy do Wystawcy.

4.      Wystawcy mogą korzystać z przyłącza energii elektrycznej zapewnionego przez Organizatora, o ile zgłosili takie zapotrzebowanie w formularzu zgłoszeniowym i we własnym zakresie zapewnią sobie przedłużacze.

5.      Wymagane jest, aby Wystawca zadbał o estetyczny wygląd stoiska wystawienniczego
i porządek zarówno podczas trwania wydarzenia, jak również uporządkowanie terenu, na którym zlokalizowane było stoisko po zakończeniu wydarzenia.

6.      Wjazd pojazdów na teren wystawowy będzie możliwy tylko w celu montażu i demontażu stoiska wystawienniczego, tj. w piątek do godz. 22.00 i w niedzielę od godz. 15.00.
W uzasadnionych przypadkach RZP w Koszalinie może na prośbę Wystawcy wyrazić zgodę na zmianę terminu montażu i demontażu stoiska wystawienniczego.

7.      Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów p.poż., sanitarnych itp..

8.      Po zakończeniu funkcjonowania stoisk wystawienniczych Wystawca zobowiązany jest do pozostawienia terenu, na którym zlokalizowane było stoisko wystawiennicze, w takim stanie, w jakim go przyjmował.

VII.            POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Poprzez zgłoszenie się do udziału w XXXV Ogólnopolskich Dniach Pszczelarza Wystawca wyraża zgodę na warunki zawarte w regulaminie.

2.       Informacje uzyskane od Wystawców za pośrednictwem zgłoszeń, czy innych dokumentów, będą wykorzystywane do celów związanych z organizacją wydarzenia tj. do sporządzania zbiorczych zestawień statystycznych oraz do stworzenia bazy danych Organizatora, który będzie jej administratorem na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883 z 1997r. z późn. zm.).

3.       We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

4.       Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Regionalnego Związku Pszczelarzy w Koszalinie rzpkoszalin.pl.

5.       Organizator zastrzega sobie prawo do zmian zasad organizacji wydarzenia w razie wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. O zmianach Organizator będzie informował Uczestników za pośrednictwem strony internetowej Regionalnego Związku Pszczelarzy
w Koszalinie rzpkoszalin.pl.